Tiểu học Vân Tảo tuyên truyền tới học sinh, chung tay chống COVID-19

THÔNG ĐIỆP 5K: "LÁ CHẮN THÉP" TRONG PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

https://youtu.be/Db0-5UOxeWk

Bài viết liên quan