HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thực hiện Công văn số: 262/GDĐT ngày 18/10/2021 của Phòng GD&ĐT Thường Tín về việc hướng dẫn tổ chức hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN" ngày GD&ĐT Thường Tín năm 2021.

Ngày 09/11/2021 Trường Tiểu học Vân Tảo tổ chức tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam tới toàn thể CBGVNV và học sinh nhằm góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc  tự thân, thói quen hàng hàng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần  thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; 

Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, nơi  công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội, những thông tin về cải cách hành  chính, xây dựng chính quyền điện tử của thành phố;

Giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuyên truyền gương "người tốt, việc tốt" trong việc xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

Một số hình ảnh Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam