HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Theo công văn số 1074/SGDĐT-VP ngày 03/04/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về  việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Học sinh trường Tiểu học Vân Tảo tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 15/04/2020. Trong thời gian nghỉ học ở nhà, đề nghị phụ huynh đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khỏe tốt cho con em mình, thường xuyên thông báo tình hình sức khỏe của con cho giáo viên chủ nhiệm. Phụ huynh chú ý tạo điều kiện cho con học tập trên trang web olm.vn và cho con tham gia các buổi học trực tuyến (lịch học trực tuyến do giáo viên chủ nhiệm từng lớp thông báo đến học sinh và phụ huynh học sinh).